Stipbike, gevestigd in het Dutch Bicycle Centre Sint Hubertusstraat 10 ( hal 2), 6531BJ Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sint Hubertusstraat 10 ( hal 2)
6531BJ Nijmegen
024-4200025
info@stipbike.nl
www.stipbike.nl

J. van Stiphout is de functionaris van gegevensbescherming van Stipbike. Hij is te bereiken via info@stipbike.nl.

Persoonsgegevens die Stipbike verwerkt

Stipbike verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geleverde diensten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Stipbike verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jong zijn dan 16 jaar, tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stipbike.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Stipbike persoonsgegevens verwerkt

Stipbike verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Stipbike verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Stipbike neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stipbike) tussen zit. Stipbike gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: SQL voor de boekhouding, Paazl om goederen af te leveren en de website van Stipbike. Paazl heeft zijn eigen privacybeleid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stipbike bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Bewaartermijn zoals verplicht bij de belasting
Indien geen verplichte bewaartermijn tot twee maanden na afronding van de bestelling

Delen van persoonsgegevens met derden

Stipbike verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals adresgegevens voor Paazl om goederen af te leveren.

Cookies en vergelijkbare technieken

Stipbike gebruikt enkel functionele cookies, om het gebruiksgemak van de website voor u te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stipbike en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stipbike.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stipbike wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Stipbike persoonsgegevens beveiligt

Stipbike neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stipbike.nl